Documentele necesare pentru inregistrarea unui PFA

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării persoanelor fizice autorizate sunt urmatoarele:
Р1. Cererea de ̨nregistrare (original cod 11-10-180) Р(descarca model aici) Рdar trebuie avuta in vedere si anexa 1 Рinregistrare fiscala Р(descarca model aici);
– 2. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original) – (descarca model aici);
– 3. Carte de identitate sau paşaport (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);
– 4. Documente care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizată sau copie certificată de parte);
– 5. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaÅ£iei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
– 6. Specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate (original);
– 7. InformaÅ£iile din cazierul fiscal (se obÅ£in de către ORC teritorial/judetean);
– 8. DeclaraÅ£ia-tip pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiÅ£iilor legale de funcÅ£ionare prevăzute de legislaÅ£ia
specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecÅ£iei mediului şi protecÅ£iei muncii (original – model 1 sau model 2, după caz) – (descarca model aici).
– 9. Dacă este cazul:
– precizare din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înÅ£elege să afecteze folosinÅ£a spaÅ£iului în vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate (declaraÅ£ie, etc.);
– declaraÅ£ia privind patrimoniul de afectaÅ£iune, în original, şi documentele care atestă efectuarea vărsămintelor sau calitatea de proprietar, după caz (copii certificate de parte);
– documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf);
– documentele care atestă experienÅ£a profesională (fotocopii certificate olograf);
– 10. În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activitate economică autorizată şi recunoscută într-un alt stat membru al UE sau al SpaÅ£iului Economic European, documentaÅ£ia care atestă funcÅ£ionarea legală, obÅ£inută în celalalt stat (fotocopie şi traducere în limba română certificată olograf).
– 11. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxele de registru (care se obtin in urma achitarii la casieria ORC teritorial/judetean a taxelor stabilite de functionarii de acolo odata cu depunerea dosarului).

IMPORTANT DE STIUT:

– Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate olograf pentru conformitate cu originalele de către persoana fizică autorizată (adica de persoana care depune actele in vederea constituirii PFA); In cazul persoanelor fizice nerezidente, se depun copii certificate şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public.
– SoluÅ£ionarea cererii revine în competenÅ£a directorului oficiului registrului comerÅ£ului de pe lângă tribunal care poate
dispune prin rezoluţie motivată administrarea şi a altor acte doveditoare.
– Redactarea cererii, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare, efectuarea formalităţilor de depunere a documentelor şi de reprezentare a persoanei fizice la oficiul registrului comerÅ£ului de pe lângă tribunal pot fi efectuate, prin birourile de asistenţă şi reprezentare care funcÅ£ionează în cadrul primăriilor.
– Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www.registrulcomertului.ro/www.onrc.ro).
– Documentele se depun la ORC în raza căruia persoana fizică autorizată îşi stabileşte sediul profesional, la ghişeu, prin
corespondenţă sau prin biroul de asistenţă şi reprezentare din cadrul primăriilor.
– ObÅ£inerea certificatului de cazier fiscal pentru persoanele fizice autorizate se efectuează de către oficiul registrului comerÅ£ului de pe lângă tribunal, cu plata taxelor şi tarifelor legale.

ALTE INFORMATII UTILE:

– Un document care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional şi a punctelor de lucru, la alegerea Solicitantului, care poate fi: extras de carte funciară în termen de valabilitate la depunere dar nu mai vechi de 30 de zile,
în original, contract de vânzare cumpărare, contract de donaţie în formă autentică, certificat de moştenitor, act notarial de ieşire din indiviziune sau de delimitare a proprietăţii, hotărâre judecătorească definitivă privind proprietatea sau
folosinţa/uzufructul, hotărârea judecătorească definitivă de ieşire din indiviziune, proces-verbal de recepţie a construcţiei, act de adjudecare a imobilului vândut în cadrul executării silite, contract de schimb, contract de închiriere
(înregistrat la administraţia finanţelor publice pentru cel încheiat între persoane fizice şi persoane juridice), contract de
subînchiriere, contract de concesiune, contract de leasing imobiliar, contract de comodat, contract de uz, contract de
uzufruct, certificat de rol fiscal/rol agricol, în original, în termen de valabilitate, declaraţie de luare în spaţiu, în original,
sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosinţă.
Documentele privind pregătirea sau experienţa profesională se atestă, după caz, cu documente cum sunt: diploma; certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ; certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia; certificatul de competenţă profesională (cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţie de notorietate cu privirea la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit, în cazul meseriilor tradiţionale artizanale); atestatul de recunoaştere şi/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate; atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ; orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională.
– Specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate se depune la oficiul registrului comerÅ£ului odată cu cererea de
înregistrare şi pot fi date, în faţa directorului ORC sau a înlocuitorului acestuia care va certifica semnătura.
– Taxele legale pot fi achitate în numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum şi cu mandat poştal, ordin de plată
etc.
– Dacă s-a optat pentru transmiterea documentelor, care atestă înregistrarea în registrul comerÅ£ului, prin poştă, se percepe un tarif aprobat prin ordin al ministrului justiÅ£iei.

Sursa informatii este Oficiul National al Registrul Comertului. Zilele astea am sa merg sa imi inregistrez PFA-ul si daca este ceva ce nu scrie aici am sa fac un update.

Zilele astea am sa ma inregistrez ca PFA si daca mai este ceva de completat despre pasii care trebuiesc urmati am sa fac un update la aceasta postare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *